ලිපිනය වෙනස් කරන ලදී
කුන්ඩලිනි භාවනා ලිපි කියවීම සදහා නව ලිපිනය :- www.rawanakingg.blogspot.com

Comments

  1. භාවනා පන්ති පටන් ගත්තද

    ReplyDelete

Post a Comment