ලිපිනය වෙනස් කරන ලදී
කුන්ඩලිනි භාවනා ලිපි කියවීම සදහා නව ලිපිනය :- www.rawanakingg.blogspot.com

Comments

  1. Mata palavenima sareta kundalini bawana kramaya karaama agata loku සැහැල්ලුවක් danuna.eka saamannyaa deyakda.palawenipaara nisa winadi 30k wage thama puluwan une.thawa wadikaragannam.

    ReplyDelete
  2. අව්ස්ව්හ්න්ව්ස්ග්

    ReplyDelete

Post a Comment